logo
במרביליקס אנו מציעים מעטפת של פתרונות, מוצרים ושירותים בתחום הדיגיטל והקריאייטיב.
077-3006740
info@marvilix.com
מלחמת ששת הימים 1, טירת הכרמל


Follow Us:

Call Now! + (123) 456-7890

שירותיםופתרונותשאנומציעים

אתםמוזמניםלקרואעלהשירותיםוהפתרונותשאנומציעים

a
שירותיתוכן

כתיבהוניהולשלתוכןלמדיהאינטראקטיבית, לדפוסושימושבתוכןכאמצעישיווקי

מחפשיםפתרוןלשירותיתוכן? לקבלתמידעמקיףלחצועלהקישור

a
רשתותחברתיות

ניהולוקידוםרשתותחברתיותבמטרהלייצראינטראקציהעםלקוחות

מחפשיםפתרוןלניהולרשתותחברתיות? לקבלתמידעמקיףלחצועלהקישור

a
קידוםממומן

הגדלתכמותהמבקריםוהחשיפהשלכםבאמצעותרכישתמודעותופרסום

מחפשיםפתרוןלקידוםממומן? לקבלתמידעמקיףלחצועלהקישור

a
קידוםאורגני(SEO)

שיפורמיקוםהאתרשלכםבתוצאותשלמנועיהחיפושהמובילים

מחפשיםפתרוןלקידוםאורגני(SEO)? לקבלתמידעמקיףלחצועלהקישור

מדועלעבודאיתנו?

הייחודיות, המאפייניםוהערךהמוסףבעבודהעםמחלקתהשיווקהדיגיטלישלמרביליקס!

אחדמערכיהיסודשלמרביליקסהואיצירתערךמוסףללקוחותשלנו. בפועלהערךבאלידיביטויבעבודההשוטפת, בתמיכה, בזמינות, בשירות, בפתרונותמקצהלקצהוברמההמקצועיתשלהתוצריםהמוגמריםשאנחנומספקים. לכללקוחמוגדרמנהל/תתיקלקוח(Dedicative Account Manager) אשרילוואתכםמא’ועדת’בעבודההיוםיומית, יהיוזמיניםעבורכםויכירואתכלהפרטיםשלהפרויקטיםשלכם. אנחנומקפידיםעלתהליךעבודהמאורגן, מוגדרויסודיעםתשומתלבגבוההלפרטיםהקטנים(בשבילנוכלפיקסלחשוב) ועמידהבלוחותהזמניםשהוגדרו.

הבלוגשלמרביליקס

בבלוגשלנותוכלולקרואעלכליםורעיונותמעשייםלשיפורהעסק/ הארגוןשלכם

צריכיםהצעתמחיר? מעונייניםבפרטיםנוספיםעלהפתרונותשאנומציעים?

תפריט נגישות

מקרא נגישות

לתאימות מלאה יש להשתמש בדפדפנים כרום ופיירפוקס
למעבר בין אלמנטים בדף לחץ על מקש ה - Tab, לחזרה אחורה לחץ על צרוף המקשים - Shift + Tab

בכלי נגישות זה ניתן לבצע מספר דברים

ניתן להגיע למקומות עיקריים בקלות ע"י צירופי המקשים הנ"ל

במידה ועוברים בין דפים באתר המידע לגבי הבחירות שביצענו נשמר וממשיך עם הגולש אל הדף הבא